geoteknisk undersökning

Geoteknisk undersökning som ger byggprojektet viktig information om marken

Geoteknisk undersökning som ger byggprojektet viktig information om marken

Oavsett om man ska bygga en privat villa, en pool, ett flerfamiljshus eller ett helt bostadsområde så är grunden otroligt viktig för att projektet ska bli så lyckat och hållbart som möjligt. Vilken grund som passar bäst beror på flera olika faktorer, som har att göra med markens egenskaper på tomten där konstruktionen ska byggas samt vad det är som ska byggas. Det är därför viktigt att ta reda på hur marken ser ut samt vad som krävs för att konstruktionen ska bli så stabil som möjligt, detta kan göras genom en geoteknisk undersökning. 

En bra grund ger ett stabilt resultat

Vid en geoteknisk undersökning samlas information om  jordlagerföljd, grundvattenförhållanden, jordegenskaper och variationer in för att analyseras. Detta ligger sedan till grund för att experter inom området ska kunna komma fram till den bästa grundläggningslösningen för det aktuella projektet. Ett företag med lång erfarenhet som arbetar med markundersökningar i Stockholms län och använder sig av bandburna borrvagnar för att samla in information genom provborrning är Geogrund.

geoteknisk undersökning

Geogrund anlitar dessutom professionella laboratorier för analyser, vilket ger bästa möjliga kvalitet på de geotekniska undersökningarna de utför samt de välgrundade rekommendationer de ger. Det går att anlita Geogrund både som privatperson och företag för geoteknisk undersökning. Deras noggranna fältarbete samt analyser gör att de kan tala om vilken grund som passar bäst för det aktuella byggprojektet. Geogrund kan helt enkelt ge de bästa förutsättningarna för att man ska kunna välja den bästa grunden till sin planerade konstruktion. 

Så går en noggrann markundersökning till

Ett uppdrag börjar för Geogrund med planering och genomgång av den tilltänkta byggnationen, med information såsom arbetsplats och ritningar. Efter det genomförs en provborrning med någon av deras bandburna borrvagnar som i ett antal punkter kan registrera många olika parametrar. När informationen är analyserad så ligger den till grund för den rapport innehållande förslag på bästa grundläggningslösning som kunden sedan får.