advokat

Skillnaden mellan en advokat och en jurist i Göteborg

Skillnaden mellan en advokat och en jurist i Göteborg

editorial

Det finns egentligen inga särskilda krav för att få kalla sig jurist eftersom det inte är en skyddat titel, till skillnad från advokattiteln. Men vanligtvis brukar man ha avlagt en juristexamen och studerat juridik vid universitetet. Det är en utbildning som tar ungefär fem år av heltidsstudier att genomföra. Jurist i Göteborg kan arbeta med juridisk rådgivning, förhandlingar, kontrakt och andra rättsliga handlingar inom exempelvis företag, offentliga förvaltningar och rättsväsendet. 

För att få använda sig av titeln advokat måste man först ha studerat juridik och tagit juristexamen vid universitetet. Men också praktiserat i minst tre år som biträdande jurist hos en advokatbyrå. Därefter ansöker man om medlemskap i Advokatsamfundet. Anser Advokatsamfundet att man har tillräckliga juridiska kunskaper erhåller man advokattiteln. Men det finns också vissa etiska regler man måste följa, bryter man mot dessa kan Advokatsamfundet återkalla titeln och man kan då inte längre verka som advokat. 

 

 

Det finns vissa etiska regler som en advokat måste följa

En advokat ska alltid verka för sin klients bästa och tillvarata dennas intressen. En advokat har också tystnadsplikt och får inte föra information som klienten delar vidare till någon annan. Man brukar säga att advokaten ska utföra sitt yrke enligt god advokatsed. Är man missnöjd med den advokat man har anlitat, eller upplever att denna inte har följt de regler som finns uppsatta, kan man anmäla detta till Advokatsamfundet.

Anser de att advokaten har brutit mot god advokatsed och de regler som advokaten är satt att följa kan denna få en varning och böter. Vid allvarliga överträdelser kan advokaten förlora sin yrkestitel och kan då inte längre företräda klienter eller utöva yrket. Ibland kan det vara svårt att bevisa att en advokat har begått fel. Är man som klient missnöjd med den advokat man har anlitat ska man inte dra sig för att byta.